«ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ»

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ


«ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»
Ἀπὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου ΚαντιώτουΆς είμεθα έν επιφυλακή. Ζούμε είς τάς ημέρας κατά τάς οποίας συντελείται, όπως ανέπτυξα είς τα εσπερινά κηρύγματα και είς τάς ποικίλας συναντήσεις τάς οποίας κάνουμε μεταξύ μας, συντελείται μία προδοσία της Ορθοδόξου ημών πίστεως μέσα είς τους κόλπους της Εκκλησίας έκ μέρους επισκόπων, έκ μέρους ιεροκήρυκων, έκ μέρους θεολόγων, έκ μέρους εκείνων οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι φύλακες της ιεράς ημών παρακαταθήκης.
Να είμεθα έν επιφυλακή. Και εάν παραστεί ανάγκη σκληρότερων αγώνων, να τους διεξάγωμε , διότι τώρα είναι απλώς τα προοίμια μίας τοιαύτης συγκρούσεως εάν παρουσιαστεί ανάγκη-δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο Κύριος-, εάν παρουσιαστεί τοιαύτη περίπτωσις, είθε ο Κύριος να αναστήσει νέους αγωνιστάς της Ορθοδόξου ημών πίστεως.
Καθένας από μας και ιδίως σείς οι νεαρώτεροι, άς προσπαθήσετε να γίνεται μικροί Αθανάσιοι, μικροί Φώτιοι, μικροί Μάρκοι Ευγενικοί, έτοιμοι να σηκώσετε ψηλά την σημαίαν και το λάβαρο της Ορθοδόξου μας πίστεως.
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία σὲ νέους 6 Φεβρουαρίου πρὸ τοῦ 1967)
 8e5075126da0«BETRAYAL OF THE ORTHODOX FAITH»
BISHOP AUGUSTINE N. KANTIOTES

INSTEAD OF A PROLOGUE
Let us be on guard. We are living in days during which there is being committed – as I developed the subject in evening sermons and in various meetings which we have among us – I say, there is being committed a betrayal of our Orthodox faith in the bosoms of the Church on the part of bishops, on the part of preachers, on the part of theologians, on the part of those who ought to have been the first guardians of our sacred heritage.
Let us be vigilant. And if the need for harsher struggles, let us wage them, because now it is simply preambles of such-kind of conflicts; if the need arises – we do not know what the Lord has in store for us – , if such-kind of instance presents itself, may the Lord raise up young strugglers of our Orthodox faith.
Each one of us and especially the younger ones, may you try to become small Athanasiuses, small Photiuses, small Marks Eygenikoes, ready to raise up high the flag and banner of our Orthodox faith.
(homily to the youth, Feb. 6 before 1967)

8e5075126da0«ИЗДАЈА ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ»
ЕПИСКОП АВГУСТИН КАНТИОТИС, БЕОГРАД 2011

Будимо спремни
Будимо спремни. Живимо у данима у којима се, као што сам изложио у својим вечерњим беседама и на нашим бројним међусобним састанцима, дешава издаја наше Православне вере, унутра у недрима Цркве, од стране проповедника, од стране теолога и од стране оних који су требали да буду први чувари нашег свештеног предања.
Будимо спремни. А ако се укаже потреба за оштријим борбама, извршимо их, јер сада су, једноставно, симптоми једног таквог сукоба; ако се појави потреба – не знамо шта нам Господ припрема – ако евентуално до тога дође, нека Господ подигне нове борце наше Православне вере.
Свако од нас, а нарочито ви млађи, потрудите се да постанете мали Атанасији, мали Фотији, мали Марки Ефески, спремни да подигнете високо заставу и барјак наше Православне вере.
(беседа младима. 6. фебруара, пре 1967)


augoustinos-kantiotis.gr

Η λίστα ιστολογίων μου

Αν θέλετε να ενημερώνεστε βάλτε το δικό σας mail